تخفیف ها

تخفیف کلاسهای حضوری

تخفیف ثبت نام زودهنگام (150 هزار تومن)

به کسانی که تا قبل از 25 خرداد ماه ثبت نام خود را نهایی کنند مبلغ 150 هزار تومن تخفیف داده خواهد شد.

تخفیف معرفی (150 هزار تومان)

در صورت معرفی اپتاپ به شخص دیگر که منجر به ثبت نام وی شود، معرف می تواند به ازای معرفی هر نفر با 150 هزار تومان تخفیف در کلاسهای خود ثبت نام نماید.

تخفیف برگزیدگان هنربوم (200 هزار تومان)

به برگزیدگان مسابقه هنربوم 200 هزار تومن تخفیف شرکت در کلاسها داده می شود.

تخفیف دانشجویی (100 هزار تومن)

به دانشجویان دارای رشته مرتبط 100 هزار تومان تخفیف تعلق میگیرد.

تخفیف چند کلاس (300 هزار تومان)

در صورتی که هنرجو بیش از ۲ کلاس در یک ترم اخذ نماید، ۳۰۰ هزار تومان تخفیف دریافت می کند.

تخفیف تاپ مارک (400 هزار تومان)

هنرجوی تاپ مارک (نفر اول کلاس با نمره بالای 90) میتواند در ترم بعد در یک کلاس با 400 هزار تومان تخفیف ثبت نام نماید.

جمع تخفیف ها

استفاده از چند تخفیف به صورت همزمان امکان پذیر می باشد.