سوالات متداول

چه کلاس هایی را ثبت نام کنیم؟
چگونه وارد بازار کار شویم؟
آیا با شرکت در کلاسهای اپتاپ حرفه ای می شویم؟
آیا مدرکی مبنی بر حضور در جلسات ارائه خواهد شد؟